16 ದಶಂಬರ 2017 ಸಂಜೆ 6.15ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ

16 ದಶಂಬರ 2017 ಸಂಜೆ 6.15ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ

Leave a Reply