ಕ್ಷಾತ್ರ ತೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ವರ್ಚಸ್ಸು ಇರುವಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿಯು ನೆಲೆಯೂರುತ್ತಾಳೆ: ಕತ್ತಲ್‌ಸಾರ್(KATTALSAR)

Leave a Reply