ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವೇದವ್ಯಾಸ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ, ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಕೊಠಡಿಗಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ

Leave a Reply