2012 ಎಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಪಲಿತಾಂಶ ಶೇ 88

ಡಿಸ್ಟಿ ನ್ಗಶನ್ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಹರ್ಷವರ್ಧನ, ವಚನಗೊಲ್ವಲ್ಕರ್, ಕರೀಷ್ಮ ರೈ, ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಭು, ನಾಗರಾಜ, ನಿಶಾ ರೈ, ಮಯೂರ ಪ್ರಭು, ಕಾವ್ಯ, ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ, ಸುಚೇತ್ ಕುಮಾರ್, ಹ್ರಶಿಕೇಶ ಭಂಡಾರ್ಕರ್, ರವಿಚಂದ್ರ, ಕಾವ್ಯ ಡಿ. ರಚನ್ ಗೋಳ್ವಲ್ಕರ್, ರಾಜೇಶLeave a Reply