ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ

ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಓಟ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ

Leave a Reply