ದಿನಾಂಕ 03 .02.2011 ರಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ “ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕಟ್ಟಡ” ಉದ್ಗಾಟನೆ

Leave a Reply