ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ 2013-14

ಶ್ರೀರಾಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಶೇ 100 ಫಲಿತಾಂಶ
ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ 100% (ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ 7, ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ 34)
ಕಲಾ ವಿಭಾಗ100% (ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ 2, ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ 42)
ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ 100%(ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿ 17, ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿ 124)

Leave a Reply