ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ನೂತನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಅಗತ-ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

Leave a Reply