ಶ್ರೀರಾಮ ಶಿಶುಮಂದಿರದ ಪುಟಾಣಿಗಳಿಂದ ಪೋಷಕರ ಪಾದಪೂಜೆ

Leave a Reply