ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ

ದಿನಾಂಕ 02 .11 . 2011 ರಂದು ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 108  ಕಾಯಿ ಗಣಹೋಮ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು.

Leave a Reply