ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕರ ಹಾಗು ಬಾಲಕಿಯರ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮತ್ತು ತ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ

Leave a Reply