ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ

Monday, February 20th, 2012
ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

Wednesday, February 1st, 2012
ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ

‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ’ ಸಂವಾದ

Sunday, January 22nd, 2012
'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ' ಸಂವಾದ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು

Sunday, January 22nd, 2012
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ವಿಜ್ಞಾನಿ ನೇರ ಸಂವಾದ

Saturday, January 21st, 2012
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ವಿಜ್ಞಾನಿ ನೇರ ಸಂವಾದ

‘ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ವಿಜ್ಞಾನಿ’ ನೇರ ಸಂವಾದ

Saturday, January 14th, 2012
'ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ವಿಜ್ಞಾನಿ' ನೇರ ಸಂವಾದ

ಜ.17: ಕಲ್ಲಡ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ವಿಜ್ಞಾನಿ ನೇರ ಸಂವಾದ

Saturday, January 14th, 2012
ಜ.17: ಕಲ್ಲಡ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ವಿಜ್ಞಾನಿ ನೇರ ಸಂವಾದ

ಮಲ್ಲಕಂಬದ ಮಲ್ಲರು

Friday, December 16th, 2011
ಮಲ್ಲಕಂಬದ ಮಲ್ಲರು

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಮಾ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ

Friday, December 16th, 2011
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಕಲೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಮಾ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ

ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶಾರೀರಿಕ ಕವಾಯತು

Monday, December 12th, 2011
ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶಾರೀರಿಕ ಕವಾಯತು